Brennsdalsvegen 70 6953 Leirvik i Sogn Norge

Adresse

Brennsdalsvegen 70
6953 Leirvik i Sogn

Matrikkel

Gnr. 102 bnr. 2 i Hyllestad kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger på østsiden av Bøfjorden ca. 1 km. sør for bygdesenteret i Leirvik med dagligvarebutikk og andre servicetilbud. Til kommunesenteret i Hyllestad med skole, barnehage og idrettsanlegg er det ca. 10km.

Eiendommen ligger fint til like ved fjorden og har utsikt over indre del av Bøfjorden og mot Leirvik. Bolighuset vender mot nord/vest og har gode solforhold sommerstid med sol til ca. kl........

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1947

Bygninger og byggemåte

Våningshus oppført i 1947 med tilbygg fra ca. 1970.
Bygget er oppført på grunnmurer av naturstein, i tilbygg er det ringmur av betong. Gulv i kjelleretasjen er av betongdekke på grunn. Gulv i tilbygget er av betongdekke på grunn. Etasjeskille mellom kjeller og 1.etg. og 1.etg. og loft er av trebjelkelag. Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av lafta tømmerplank i hoveddelen og av bindingsverk i tilbygg. Utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakform med takopplett mot øst og vest. Utvendig taktekke av skifer mot vest, mot øst er det taktekke av eternitt, delvis teglstein og stålplater. Eternitt er asbestholdig og må behandles som spesialavfall ved sanering.

Ytterdører i trevirke. Vindu med 2 -lags glass i trekarmer, enkelte eldre vindu med enkle glass i trekarmer.
Det er montert ildsted i stua på hovedplan. Pipa er bygget opp av teglstein og lettklinkerelement i øvre del over himling på loftet.

Sanitæranlegget har åpen installasjon med vannrør av kobber og avløpsrør i plast. Selger har ikke kjennskap til tilstanden på bunnledningen fra brønn og frem til boligen. Det elektriske anlegget har åpent ledningsnett og fordelingstavle med skrusikringer.

Driftsbygning / låve med ukjent byggeår:
Bygget er oppført på grunnmurer av naturstein med gulv på grunn av betong. Etasjeskille mellom kjeller og låvedelen er av tredekke. Ytterveggene over grunnmuren er av grindverk, og med innvendig lafta tømmerplank i tidligere fjøsrom. Sørveggen har utvendig kledning av stålplater, øvrige vegger har kledning av trepanel. Taket har saltakform bygget opp av sperr med utvendig tekke av bølgeblekkplater. Vinduene har enkle glass i trekarmer av eldre dato. Dører og porter i trevirke. Silo er bygget opp av betongsteinsmur med påbygg i trevirke.

Viser ellers til takstrapport utført av Bjarte Roska ved Førde takstkontor for mer info om tilstanden på byggene.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 4

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 97 kvm, Bruttoareal: 103 kvm

1.Etasje: BRA 53m2.
Innhold: Entre m/trapperom, stue, kjøkken, kammers, WC, bod / gang.
2.Etasje: BRA 44m2.
Innhold: Gang m/trapperom, 4 soverom, bad og 2 kott.
Kjeller med tilkomst fra utvendig dør: Areal er ikke målverdig pga. lav takhøyde (ca.1,9m.).
Innhold: 3 boder.

Driftsbygning / låve
Grunnflate: BTA 95m2.
Innhold: Kjeller med fjøsrom, 1.etg. med fjøsrom og løe.

Møblering / utstyr

Bolighuset og låve vil ikke bli ytterligere rengjort utover slik det fremstår ved visning.
Hvitevarer som står i boligen under visning følger med salget.
Innbo og løsøre som står i bolighus og låve følger med salget. Selger kan allikevel hente ut innbo og løsøre etter eget ønske frem til overtagelse.

Standard

Bolighuset har gjennomgående eldre enkel standard med behov for rehabilitering og fornying av overflater og innredninger.

Innvendige overflater har vegger med malte plater, tapet, trepanel og tømmerplank. Gulvene med originale tregulv, belegg og vegg til vegg teppe. I himlingene er det i hovedsak malte plater og enkelte rom med trepanel.

I kjelleren er det gulv med betong, vegger i naturstein og i himling er det synlige bjelker og stubbegulv mot 1.etg.

Badet har enkel standard med belegg på gulv og malte plater på veggene. Badet er innredet med badekar og servant. Toalettrom i 1.etg. har tilkomst fra utvendig dør ved inngangsparti.

Kjøkkenet har eldre plassbygd innredning med frittstående hvitevarer.

Oppvarming

Vedovn i stua.
Ellers elektrisk oppvarming med panelovner.

Parkering

Parkering for 2-3 biler på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 51 300 kvm, Eierform: Eiet tomt

Fordeling av eiendommens areal:
- Fulldyrka jord: 4,4daa.
- Overflatedyrka jord: 2,9daa.
- Innmarksbeite: 2,5daa.
- Skog av svært høy bonitet: 28,1daa.
- Skog av høy bonitet: 5,3daa.
- Uproduktiv skog: 5,0daa.
- Åpen jorddekt fastmark: 1,3daa.
- Åpen grunnlendt fastmark: 1,8daa.

Totalt: 51,3daa.

I tillegg til overnevnte areal har eiendommen del i felles utmark, dette arealet utgjør ca. 95daa. Takstmann Bjarte Roska legger til grunn at eiendommens del av fellesareal utgjør minimum 95daa.

Tomt og hage

Tomten rundt bolighuset er opparbeidet med tilkomstvei og parkeringsareal for 2-3 biler. Det er opparbeidet hage rundt boligen med grøntarealer, div. beplantning, støttemurer, trapper og stier i naturstein.

Tilliggende fasiliteter

Jaktrett - Eiendommen er del av felles jaktvald med rett til å drive hjortejakt. Eiendommens andel i jaktvaldet utgjør en årlig kvote på ca. 0,5 dyr.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger ved offentlig vei og har adkomst fra egen privat vei.
Boligen er tilknyttet privat vanntilførsel fra brønn på egen eiendom. Vannkvaliteten er ikke testet.
Avløp til privat septik med kommunal tømming.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF område.

Konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen.
Kjøper må regne med å bli pålagt bo- og driveplikt ved ervervelse av eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2-5 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Det gjøres oppmerksom på at prisregulering først er aktuelt ved salgssum over kr 3 500 000,-

Odel

Eiendommen stetter ikke kravene til odelsjord.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser på eiendommen:

1940/742-1/54 Erklæring/avtale
11.12.1940
grunnrett for veg, mv.
Gjelder denne registerenheten med flere

1950/901277-1/54 Elektriske kraftlinjer
06.12.1950
Ytre Sogn og Sunnfjord Energiverk.

1953/1191-1/54 Jordskifte
09.11.1953
av heimeutmark til Heggebø og Djupevik
Gjelder denne registerenheten med flere

1969/1233-3/54 Bestemmelse om veg
19.08.1969
rettighetshaver:Knr:4637 Gnr:102 Bnr:12
Bestemmelse om vannrett
Med flere bestemmelser

1973/1255-2/54 Føderåd
16.07.1973
RETTIGHETSHAVER: BRAASTAD SIGNE H OG LASSE H

1975/173-1/54 Jordskifte
03.02.1975
Gjelder denne registerenheten med flere

1990/1675-1/54 Erklæring/avtale
03.07.1990
grunnrett for veg, mv.
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/1019-1/54 Skjønn
09.06.1998
Føresegn om regulering av innsjø/vatn/elv
Føresegn om opplegg og vedlikehald av leidningar m.m.
Med fleire føresegner
Rettshavar: Hyllestad kommune og Sunnfjord Energi AS
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på byggene pga. høy alder.

Prisantydning

1 400 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Bjarte Roska
Takstdato : 05.11.2019
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 433 200,-
Markedsverdi : 1 400 000,-
Teknisk verdi : 1 433 200,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 3 366 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, slamtømming hvert 4 år, feie- og branntilsyn, renovasjon (fritids-abonnement).

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Bud med forbehold om å være hemmelige for andre interessenter vil ikke bli videreformidlet til selger.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 102
 • Bruksnr: 2
 • Kommunenr: 4637
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 1 400 000,-
 • Kommunale avgifter: 3 366,-
 • Bruksareal: 97 m2
 • Bruttoareal: 103 m2
 • Tomteareal: 51300 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk
 • Soverom: 4

Brennsdalsvegen 70 6953 Leirvik i Sogn Norge

Visning

22.04.2021, 1630 - 1730.

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 184911258