Roskevegen 263 6978 Viksdalen Norge

Adresse

Roskevegen 263
6978 Viksdalen

Matrikkel

Gnr. 147 bnr. 6 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.
Det vil bli skiltet med visningsskilt fra Fjordane Eiendomsmegling ved annonserte felles visninger.

Adkomst via privat vei ca. 70meter opp på tunet.

Nærområdet

Eiendommen ligger fint til på Kvamen, som ligger på nordsiden av Viksdalsvatnet. Fra tunet er det flott utsikt over vatnet og dalføret.
Fra eiendommen er det ca. 3km til bygdesenteret i Vikja med dagligvarebutikk, barnehage og skole. Til kommunesenteret i Førde er det ca. 45km.

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1920
Driftsbygning, oppført 1920.
Vedhus, oppført 1950.
Byggeår ifølge takstrapport.

Bygninger og byggemåte

Våningshus:
Bygningen er oppført på grunnmurer av naturstein, samt en vegg av teglsteinsmur. Gulv i kjelleren er av betong. Etasjeskille er bygget opp av trebjelkelag. Tilbygg i 1.etg. er oppført på ringmur i betong med gulv av tredekke.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført med lafta tømmerplank med utvendig kledning av trepanel. På tilbygget er det yttervegger av bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Taket har saltakform, bygget opp med sperr. Utvendig taktekke av skiferheller på undertak av taktro.

Vinduene har 2 -lags glass i trekarmer, hovedsakelig fra 1970-tallet. Ytterdør og verandadør i trevirke med vindusfelt med 2 -lags glass.

Pipa er bygget opp av teglstein med utvendig pipehatt.
Sanitæranlegget har vannrør av kobber og avløpsrør med ukjent materiale.
EL-anlegget har i hovedsak åpent ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.

Driftsbygning:
Bygningen er oppført på grunnmurer av naturstein. Gulv i fjøsdelen er bygget av betong, øvrig gulv er av tredekke.
Låvebru er av betong.

Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av grindeverk med utvendig kledning av trepanel og stålplater på vestfasaden. Yttervegg mot nord og siloene er av betong.

Taket har saltakform, bygget opp med sperr og utvendig tekke av bølgeblekkplater.

Vedhus:
Bygningen er oppført på fundament av naturstein. Ytterveggene er bygget opp med grindeverk med utvendig kledning av trepanel. Mot terreng er det vegg av naturstein med innvendig betongskal.

Taket har saltakform med utvendig tekke av skifer og stålplater.

Jakthytte:
Bygningen er oppført på punktfundament av stein og lettklinkerblokker. Gulv av tredekke med stubbegulv av sponplater og trebord.

Ytterveggene er bygget opp delvis av lafta tømmerplank, og delvis bindingsverk. Utvendig kledning av trepanel, og nordveggen av eternittplater.
Eternittplater er asbestholdig materiale, og må ved sanering behandles som spesialavfall.

Taket har saltakform med torvtekke. Vinduene har enkle glass i trekarmer. Ytterdør i trevirke. Det er montert ildsted med pipe i stål.

For mer utdypende informasjon angående overnevnte punkter, se vedlagt landbrukstakst eller kontakt megler. Interessenter oppfordres til å lese grundig over takstrapporten før bud legges inn.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 3

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 198 kvm, Bruttoareal: 220 kvm
Overnevnte areal gjelder for eneboligen.

Enebolig
Følgende rom inngår i bruksarealet (BRA):
Kjeller (47 kvm): Vaskekjeller og 3 boder.
1. etasje (84 kvm): Entre/gang med trapperom, bad, stue, kjøkken, kammers og soverom.
Loftetasje (67 kvm): Gang med trapperom, soverom, stue/soverom og 3 boder.

Driftsbygning
Bruttoareal (BTA): 160 kvm.
Inneholder: Kjeller med gjødsellager, fjøsrom, løe og låve.

Vedhus
Bruttoareal (BTA): 16 kvm.
Inneholder: Vedhus.

I tillegg til overnevnte punkter er det også luke til blindloft på loftetasjen samt sørøstvendt balkong med overbygd tak i eneboligen.

Eiendommen har også ei eldre hytte som står i felles utmarksteig som er sameiemark. Selger opplyser om at hytten er av eldre slitt standard og har lite gjenverdi. Hytten er derfor ikke medtatt i takstrapporten.

Det foreligger ikke beregninger av primærareal (P-rom) på eneboligen ifølge takstrapporten.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Bygningene vil ikke bli ryddet eller rengjort til overtagelse.
Innbo og løsøre som står på eiendommen og i bygningene ved overtagelse følger med handelen.

Standard

Våningshuset har gjennomgående eldre standard med behov for rehabilitering og fornying.
Øvrige bygninger er i dårlig forfatning og må totalrenoveres.

Oppvarming

Vedovn i stue, kjøkken og på ett rom på loft.
Ellers elektrisk oppvarming.

Parkering

Parkering i egen innkjørsel med plass til flere biler.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)


Tomteareal ifølge takstrapport.

Eiendommens arealer er fordelt på i alt 3 teiger. Se vedlagt kart i salgsoppgaven for beliggenhet og beskrivelse av disse.

Fordeling av eiendommens arealer:
Fulldyrket jord: 36,8 daa.
Overflatedyrket jord: 1,7 daa.
Innmarksbeite: 32 daa.
Skog av særs høg bonitet: 53,3 daa.
Skog av høg bonitet: 0,6 daa.
Skog av middel bonitet: 0 daa.
Skog av lav bonitet: 0 daa.
Uproduktiv skog: 0 daa.
Myr: 0,1 daa.
Åpen jorddekt fastmark: 0 daa.
Åpen grunnlendt fastmark: 0 daa.
Bebygd, samf., vann, bre: 1,6 daa.
Ikke klassifisert: 0 daa.

Totalt: 126,1 daa.

I tillegg til overnevnte areal har eiendommen del i en felles utmarksteig.

Tomt og hage

Tomta rundt tunet ligger i skrått terreng som heller mot sør. På oppsiden av bolighuset er det opparbeidet asfaltert tilkomstvei og tunplass med plass til parkering av flere biler og kjøretøy.

Tilliggende fasiliteter

Jaktrett
Eiendommen har hjortejakt i felles jaktfelt for Nes og Kvammen ifølge selger. Jaktfeltet har i senere tid hatt en årlig fellingskvote på ca. 10 dyr. Selger opplyser at eiendommen sin ideelle del utgjør ca. 19% av jaktfeltet sin fellingskvote.

Fiskerett
Eiendommen har fiskerett i Viksdalsvatnet ifølge selger.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei via privat gårdsvei. Veien har vært asfaltert, men er delvis gjengrodd.
Veien går over naboeiendom Gnr:147 Bnr:1. Selger opplyser at det i forbindelse med bygging av veien ble avtalt at naboen fikk igjen tapt areal (dyrka mark) på teigen sør for Roskevegen langs grense mellom Gnr: 147 Bnr: 1 og 6.
Det foreligger ikke noen skriftlig avtale på forholdet.

Eiendommen er tilknyttet privat brønn med uvisst vannkvalitet. Ifølge eier må det påreges behov for etablering av ny vannkilde.

Eiendommen er tilknyttet privat avløpsanlegg med slamavskiller av eldre standard.

Informasjon ifølge selger, takstrapport og Sunnfjord kommune.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger innenfor LNF-område avsatt i Kommuneplanen sin arealdel 2000-2012. LNF-område er forkortelse for Landbruks-, natur- og fritidsområder. Informasjon om regulering ifølge Sunnfjord kommune. Kontakt megler for ønske om ytterlige informasjon eller se vedlegg i salgsoppgaven.

Konsesjon
Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Selger kan også i slikt tilfelle kreve å få heve salget uten videre begrunnelse uten at kjøper kan kreve erstatning.

Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2-5 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være prisregulering av eiendommen opp til kr 3 500 000,-

Konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen

Odel

Det foreligger odel på eiendommen.
Alle kjente odelsberettiget har skrevet fra seg odelsretten i forbindelse med salget.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Følgende servitutter/rettigheter skal følge eiendommen:

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Se vedlegg i salgsoppgaven eller kontakt megler for oversendelse av kopi.

1863/901186-1/55 Erklæring/avtale
23.06.1863
Bestemmelse om beiterett

1872/900072-1/55 Erklæring/avtale
28.06.1872
Bestemmelse om beiterett

1906/900172-1/55 Utskifting
22.01.1906

1907/900195-1/55 Utskifting
21.01.1907

1916/900356-1/55 Utskifting
17.01.1916

1931/900600-1/55 Utskifting
20.07.1931

1934/901142-1/55 Bestemmelse om veg
26.11.1934

1934/901143-1/55 Bestemmelse om veg
26.11.1934

1934/901144-1/55 Bestemmelse om veg
10.12.1934

1955/275-1/55 Jordskifte
24.02.1955
Gjelder denne registerenheten med flere

1956/362-1/55 Jordskifte
25.02.1956
overjordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere

1973/3650-3/55 Bestemmelse om vannrett
27.08.1973
rettighetshaver:Knr:4647 Gnr:147 Bnr:8
Bestemmelse om vann/kloakkledning

1985/7222-1/55 Jordskifte
06.12.1985
Fiskeordningssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/1610-1/55 Jordskifte
13.04.1999
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller godkjente byggetegninger på eiendommen ifølge Sunnfjord kommune.

Prisantydning

1 180 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Bjarte Roska
Takstdato : 05.10.2020
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 180 000,-
Markedsverdi : 1 180 000,-
Teknisk verdi : 1 180 000,-
Se vedlagt takstrapport i salgsoppgaven.
Formuesverdi ifølge skatteetaten.

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Se vedlagt energiattest i salgsoppgaven.

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 85214229

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 1 479 pr. år
Kommunale avgifter inkluderer:
- Branntilsyn, feiing: kr. 375,-
- Eiendomsskatt: kr. 1 104,-

Overnevnte summer er inkludert mva. Det betales ikke mva. på eiendomsskatt. Kommunale avgifter ifølge Sunnfjord kommune.
Eiendommen er registrert som ett våningshus og har en avtaletype i henhold til renovasjon som er uten gebyr. Informasjon ifølge Sunnfjord Miljøverk IKS (SUM).

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealer er oppgitt/målt av Førde Takstkontor AS v/takstmann Bjarte Roska. Arealer er ikke kontrollmålt av ansvarlig megler.

Arealmålingene i takstrapporten måles etter Norsk Standard 3940. Arealer oppgis i hele kvadratmeter i denne rapporten, og gjelder for det tidspunkt rapporten er datert. BRA er bruksarealet av boligen som tilsvarer bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Driften på garden er avviklet. Jordbruksarealet og innmarksbeite er p.t. utleid ifølge selger.

Eiendommen selges som et renovering-/oppussingsobjekt. Byggene er av eldre alder og fremgår med vesentlig bruksslitasje. Det må derfor påregnes behov for vesentlige oppgraderinger dersom eiendommen skal beboes. Interessenter oppfordres til å lese nøye igjennom takstmann sin rapport, og besiktige eiendommen grundig, også gjerne i samband med fagfolk.

Selger har godkjent alle opplysningene som fremgår i salgsoppgaven.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal gis på budskjema med påført signatur eller ved bruk av elektronisk budgivning. I tillegg må budgiver også legitimere seg. Ved registrering av elektronisk bud, benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Senere bud kan gis ved e-post eller SMS direkte til megler.

Bud som ikke er skriftlig eller har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger. Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost: csm@fjordmegler.no eller post@fjordmegler.no.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Etter nærmere avtale/senest to måneder etter at endelig konsesjonsvedtak er truffet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 147
 • Bruksnr: 6
 • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 1 180 000,-
 • Kommunale avgifter: 1 479,-
 • Bruksareal: 198 m2
 • Bruttoareal: 220 m2
 • Tomteareal: 126100 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk
 • Soverom: 3

Roskevegen 263 6978 Viksdalen Norge

Visning

21.10.2021, 1500 - 1700.

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 234171027