Steinset 6963 Dale i Sunnfjord Norge

Adresse

Steinset
6963 Dale i Sunnfjord

Matrikkel

Gnr. 118 bnr. 17 i Fjaler kommune

Beliggenhet, adkomst

Hyttefeltet ligg i dalføret like nord for Indrevatnet på Steinset på strekningen mellom Sygna og Guddal. Ligg i sørvestvendt skrått terreng med utsikt over Indrevatnet og dalføre. Hyttefeltet ligg på mellom 362 m.o.h og 428 m.o.hDet er ikke opparbeidd tilkomstvei i selge hyttefeltet, men det er regulert inn tilkomstvei med enkel tilkomst fra kommunal vei.

Nærområdet

Feltet er ikke opparbeidd og består av naturlig vegetasjon.

Type, eierform og byggeår

Næringstomt Selveier, oppført i 1000

Bygninger og byggemåte

Det er ikke oppført bygninger i hyttefeltet.
Det kan oppføres byningsmasse på ei tomt med inntil %- BRA=20%, til ei øvre grense på 130 kva BRA, -som inkluderer parkeringsplass, og evt frittstående uthus (maks 10.kvm).

Arealer og fordeling per etasjeRekkefølgekrav:
For hver hytte innenfor planområde skal det etableres minst et privat (tørrklosett, biologisk toalett, eller lignende løsning uten avrenning). Desse skal sikrest slik at det ikke medfører avrenning eller fare for avrenning eller lukt. Løsningen som blir valg skal omtales i søknaden om byggeløyve. Vilkåret etter denne paragrafen fell bort dersom det blir innlagt vann i hyttene. I så fall gjelder § 5.2.

Før det blir gitt tillatelse til å legge inn vann i noen av hyttene skal det foreligge godkjent vannforsyningsanlegg i hele hyttefeltet, jf. § 8 i forskrift om vannforsyning og drikkevann. Videre er det krav om at det skal foreligge godkjent utslipsløyve etter forurensingslova for felles renseanlegg for avløpsvann før det blir gitt løyve til å legge inn vann i noen av hyttene.

Standard

Feltet er ikke opparbeidd og består av naturlig vegetasjon. I feltet er det regulert inn totalt 23 tomter i tilllegg til tilkomstveier og felles parkeringsplass. Hyttefeltet med sin plassering er vurdert til å være mindre attraktivt, og påregnelige kostnader med opparbeiding av feltet vil trolig bli så høy at gjenværende restverdi vil bli marginal.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 78 555 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Det er ikke lagt opp avløpsanlegg eller anlegg med tanke på vanntilførsel.

Reguleringsplan

Viser til detaljregulering for Stenset hyttefelt på del av gnr 118/2 datert 14.02.2011

Området er regulert til:

Bygninger og anlegg - fritidshus

Samferdselanlegg - køyreveg, gangveg, parkeringsplass, anna veggrunn teknisk anlegg og grøntareal.

Lnfr-område - jord- og skogbruk, natur og friluftsområde

Vassdrag - naturområde

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Prisantydning

280 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Trond Gjesdal
Takstdato : 17.12.2021
Markedsverdi : 280 000,-

Kommunale avgifter

Kr. 770 pr. år
Kommunen opplyser at det er eiendomsskatt på eiendommen på kr. 770,- pr år. Det er ingen bygninger, så da er det heller ikke gebyr for vann, avløp, renovasjon mm.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst fra Førde Takstkontor as v/Trond Gjesdal datert 17.12.2021..

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Eiendommen selges som den står. Tinglyste pengeheftelser blir slettet ved salg.

Følgende tinglyste heftelser blir ikke slettet ved salg:

1843/900013-1/55 Utskifting 08.07.1843 Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
1903/900073-1/55 Bestemmelse om veg 09.03.1903 Engen - Vadheim Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
1923/900323-1/55 Erklæring/avtale 24.09.1923 Endring av slåtte/skogteigar i Jøttelien Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
1940/1229-2/55 Bestemmelse om beiterett 22.10.1940 rettighetshaver:Knr:4646 Gnr:118 Bnr:5 Bestemmelse om fiskerett Bestemmelse om jaktrett Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
1940/1231-1/55 Utskifting 22.10.1940 Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
1941/1234-1/55 Bestemmelse om veg 06.10.1941 Bygdeveg Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
1944/285-1/55 Utskifting 17.02.1944 Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
1949/1942-1/55 Bestemmelse om veg 22.12.1949 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Rettighetshaver : Haakon Blaauw Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
1966/18-1/55 Erklæring/avtale 05.01.1966 Grensegangssak Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
1966/2377-2/55 Bestemmelse om veg 17.10.1966 rettighetshaver:Knr:4646 Gnr:118 Bnr:7 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
1984/7336-5/55 Borett 30.11.1984 Rettighetshaver:Aeberhardt Gertrud Lnr: 20027293 Gjelder denne registerenheten med flere
1989/1641-1/55 Jordskifte 03.04.1989 Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
1989/1643-1/55 Jordskifte 03.04.1989 Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
1997/1018-1/55 Jordskifte 28.02.1997 Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
1997/1019-1/55 Jordskifte 28.02.1997 Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere
2001/2109-1/55 Rettighet 10.05.2001 Rettighetshaver:Blaauw Haakon LEIEAVTALE Leige av småviltjakt 10 år og hjortejakt 5 år og leige av eldhus 5 år. Avtale om leige. Føresegner om forlenging Kan ikkje framleigast utan samtykke frå heimelshavaren/utleigaren Med fleire føresegner Overført fra: 4646-118/2 Gjelder denne registerenheten med flere

Medhjelper har innhentet de nyeste av disse og kan oversendes etter konkret forespørsel.

Budgivning

Dersom De etter besiktigelsen ønsker å kjøpe eiendommen, bør du så snart som mulig inngi skriftlig kjøpetilbud til megler. Budet må være uten forbehold om finansiering. Dokumentasjon på finansiering vedlegges budet. Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for budgiver i minst seks uker. Med partenes og rettighetshavernes samtykke, kan det likevel tas hensyn til bud med bindingstid ned til to uker. Megler oversender det høyeste/beste budet til Tingretten for stadfestelse.

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 118
  • Bruksnr: 17
  • Kommunenr: 4646
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

  • Verditakst: 280 000,-
  • Kommunale avgifter: 770,-
  • Tomteareal: 78555 m2
  • Eierform: Eier (Selveier)
  • Boligtype: Tomter

Steinset 6963 Dale i Sunnfjord Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Advokat MNA

Ole Rune Døskeland
Telefon: (+47) 91921525

Annen info

Finnkode: 242470801