Staurdalsvegen 393 6953 Leirvik i Sogn Norge

Adresse

Staurdalsvegen 393
6953 Leirvik i Sogn

Matrikkel

Gnr. 58 bnr. 5 i Hyllestad kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til i landlige omgivelser i Staurdalen i Hyllestad kommune. Fra eiendommen er det ca. 3km til Leirvik med butikk og andre servicetilbud. Til kommunesenteret i Hyllestad med butikk, skole, barnehage og idrettsanlegg er det ca. 5km.

Adkomst via privat gruslagt vei ca. 150meter fra offentlig vei. Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1890

Bygninger og byggemåte

Bolighus oppført rundt 1890:
Bygningen er oppført på grunnmurer i naturstein. Gulv i grovkjeller av synlig fjell og delvis betong. Etasjeskille mot hovedplan og loft er bygget opp av tredekke.

Ytterveggene over grunnmuren er trolig bygget opp av tømmerplank og bindingsverk. Utvendig kledning av trepanel.

Taket har saltakkonstruksjon med takopplett mot sør, og skråtak over tilbygg mot nord. Utvendig taktekke av profilerte stålplater.

Vinduene har trekarmer og 2 -lags glass. I kjelleren er det enkle glass i trekarmer.
Ytter- og kjellerdør i trevirke.

Pipa er bygget opp av lettklinkerelement med heldekkende beslag over taket.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og avløpsrør i plast.

Det elektriske anlegget har åpent ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.

Innvendige overflater og innredninger har gjennomgående eldre standard.

Den tekniske verdien av boligen er av takstmann vurdert til kr 0,- og er å anse som et rivningsobjekt / må totalrenoveres før innflytting.

Driftsbygning med ukjent byggeår
Bygningen er oppført på grunnmurer av naturstein og ringmurer i betong.
Gulv og etasjeskille er bygget opp av tredekke. Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av grind- og bindingsverk med utvendig kledning av trepanel, stålplater og bølgeblekkplater. Taket har saltakkonstruksjon med utvendig tekke av bølgeblekkplater. Plassbygde dører og porter i trevirke.
En silo er bygget opp av betongsteinsmur, den andre av glassfiber.

Bygningen er av eldre standard og teknisk verdi er av takstmann satt til kr 0,-

Uthus med ukjent byggeår
Bygningen er oppført på ringmurer og gulv på grunn av betong. Ytterveggene er bygget opp av bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakkonstruksjon bygget opp med sperr. Utvendig tekke av eternittplater. Eternitt er et asbestholdig materiale og må ved sanering behandles som spesialavfall etter gjeldende forskrifter.

For mer utfyllende informasjon om bygningenes tekniske tilstand vises det til takstrapport utarbeidet av Bjarte Roska ved Førde Takstkontor AS.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 107 kvm, Bruttoareal: 114 kvm

1.Etasje: BRA 70m2.
Innhold: Entre / gang, 2 stuer, kjøkken, 2 soverom og WC.

2.Etasje: BRA 37m2.
Innhold: Gang m/trapp og 3 soverom.

Grovkjeller har grunnet lav takhøyde ikke målbart areal.

Driftsbygning
BTA 1.etg. 100m2.
Innhold: Fjøsrom / lager
Gjødselskjeller og låve med to siloer.

Uthus
BTA 26m2.
Innhold: Redskapsbod.

Møblering / utstyr

Boligen og øvrige bygninger vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort til overtagelse.
Selger kan hente ut evt. innbo og løsøre frem mot overtagelse.

Standard

Bolighuset og driftsbygning har gjennomgående eldre standard og er å anse som rivningsobjekt / totalrenoveringsobjekt.
Uthus har eldre standard og har behov for rehabilitering.

Oppvarming

Det er ikke montert oppvarmingskilder i boligen.

Parkering

Parkering på egen tomt for flere biler og kjøretøy.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 119 200 kvm, Eierform: Eiet tomt

Fordeling av eiendommens areal:
- Fulldyrka jord: 20,2daa.
- Innmarksbeite: 22,1daa.
- Skog av særs høy bonitet: 16,4daa.
- Skog av høy bonitet: 31,8daa.
- Skog av middels bonitet: 7,5daa.
- Uproduktiv skog: 19daa.
Åpen jorddekt fastmark: 1,9daa.
Bebygd, vann, bre: 0,3daa.

Totalt: 119,2daa.

Tomt og hage

Tunet er opparbeidet med tilkomstvei, gårdsvei/stier mellom bygningene, støttemurer i naturstein og naturtomt.
Eiendommens dyrka mark og beiteområde ligger i umiddelbar nærhet til tunet.

Tilliggende fasiliteter

Jaktrett
Eiendommen er del av felles jaktvald med rett til å felle hjort.
Brukets årlige del av fellingskvota er ca. 0,5 dyr.

Vei, vann og avløp

Fra offentlig vei er det privat gruslagt vei ca. 150meter frem til tunet.
Naboeiendommene gnr.58 bnr.13 og 14 har tinglyst veirett på den samme veien frem til sine eiendommer.
Deler av veien går over nabobruket gnr.92 bnr.2, men det foreligger ingen skriftlig avtavel på forholdet.

Vanntilførsel fra oppkomme som ligger like ovenfor bolighuset.
Vannkvaliteten er ikke testet og eier opplyser at vanntilførselen er dårlig ved tørke/kuldeperioder.

Avløp til septikkumme som ligger på egen grunn. Boligen er ikke registrert med avløp/septik hos Hyllestad kommune.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF område.

Konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Selger kan også i slikt tilfelle kreve å få heve salget uten videre begrunnelse uten at kjøper kan kreve erstatning.

Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2-5 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Odel

Eiendommen stetter ikke kravene til å være odlingsjord.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser/servitutter på gnr: 58 bnr: 11

1930/900159-1/54 Utskifting
06.05.1930

1932/900199-1/54 Utskifting
09.02.1932

1968/901360-1/54 Elektriske kraftlinjer
01.10.1968
Rettighetshaver: L/L Svultingen

1971/837-2/54 Bestemmelse om vannrett
08.06.1971
rettighetshaver:Knr:4637 Gnr:58 Bnr:20
Bestemmelse om kloakkledning
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

1995/1767-1/54 Jordskifte
21.09.1995
av utmark på Birkeland Gnr.58
Gjelder denne registerenheten med flere

Tinglyste heftelser/servitutter på gnr: 58 bnr: 5

1930/900154-1/54 Utskifting
06.05.1930

1932/900194-1/54 Utskifting
09.02.1932

1957/904-1/54 Bestemmelse om vannrett
13.09.1957
Bestemmelse om vannledning

1962/739-1/54 Håndgivelseserklæring
18.08.1962
RETTIGHETSHAVER: SVULTINGEN LL ELLER ORDRE
Gjelder denne registerenheten med flere

1968/900001-1/54 Elektriske kraftlinjer
01.10.1968
Rettighetshaver: L/L Svultingen

1969/165-1/54 Bestemmelse om vannrett
05.02.1969
rettighetshaver:Knr:4637 Gnr:58 Bnr:13
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

1971/837-3/54 Bestemmelse om vannrett
08.06.1971
rettighetshaver:Knr:4637 Gnr:58 Bnr:20
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om septiktank m.v.
Bestemmelse om kloakkledning

1971/1173-1/54 Erklæring/avtale
10.08.1971
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i for-
bindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal.
Gjelder denne registerenheten med flere

1976/2540-2/54 Bestemmelse om vannrett
17.12.1976
rettighetshaver:Knr:4637 Gnr:58 Bnr:23
rettighetshaver:Knr:4637 Gnr:58 Bnr:24
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

1995/1767-1/54 Jordskifte
21.09.1995
av utmark på Birkeland Gnr.58
Gjelder denne registerenheten med flere

2001/1233-1/54 Bestemmelse om veg
10.07.2001
rettighetshaver:Knr:4637 Gnr:58 Bnr:13
rettighetshaver:Knr:4637 Gnr:58 Bnr:14

2020/3093558-1/200 Jordskifte
29.09.2020 21:00
Jordskiftesak 16-186594RFA-JFOR Aksevatnet NR
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på noen av bygningene hos Hyllestad kommune.

Prisantydning

700 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Bjarte Roska
Takstdato : 29.06.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 700 540,-
Markedsverdi : 700 000,-
Teknisk verdi : 700 540,-

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 1 533 pr. år
Inkl. eiendomsskatt og feiing/branntilsyn. Renovasjonsavgift kommer i tillegg.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
Boligen er ikke energimerket.

SEFRAK
Bolighuset er oppført i Sefrak-registeret med ID-nummer: 1413 104 70.
Driftsbygning er oppført i Sefrak-registeret med ID-nummer: 1413 104 71.
Det er registrert en bygning "enebolig" i Sefrak-registeret med ID-nummer: 1413 104 73.
Denne bygningen har hos kommunen status som "revet / brent".
Det er registrert en bygning "ruin etter gardfjøs" i Sefrak-registeret med ID-nummer: 1413 104 74.
Denne bygningen har hos kommunen status som "revet / brent".

Info hentet fra Riksantikvaren sine nettsider:
"Bygninger i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen".

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Eiendommen er klar for snarlig overtagelse så fort konsesjonssøknad er ferdigbehandlet.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 58
  • Bruksnr: 5
  • Kommunenr: 4637
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

  • Verditakst: 700 000,-
  • Kommunale avgifter: 1 533,-
  • Bruksareal: 107 m2
  • Bruttoareal: 114 m2
  • Tomteareal: 119200 m2
  • Eierform: Eier (Selveier)
  • Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk

Staurdalsvegen 393 6953 Leirvik i Sogn Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100

Annen info

Finnkode: 258959313