Haukedalsvegen 1263 6818 Haukedalen Norge

Adresse

Haukedalsvegen 1263
6818 Haukedalen

Matrikkel

Gnr. 3 bnr. 4 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger i Haukedalen i Sunnfjord kommune, ca. 40km. fra kommune- og regionssenteret i Førde.
Eiendommen grenser til Fv483 med bla. bussforbindelse til kommunesenteret.

Enkel adkomst fra offentlig vei via privat gruslagt/asfaltert vei inn på tunet.

Nærområdet

Eiendommen ligger fint til i landlige omgivelser nesten innerst i Haukedalen i Sunnfjord. Her er det lite gjennomgangstrafikk og bebyggelsen i bygda består i hovedsak av spredt landbrukseiendommer og noe fritidsboliger. I bygda er det 120 innbyggere pr. 2021.

Eiendommen ligger på ca. 340moh. innerst i dalføret hvor høyfjella med høyde opp mot 1600moh. ligger like øst for eiendommen. Stølen som ligger på drøyt 530moh. ligger i et dalføre under Grovabreen.

På grunn av de høye fjella og dalføret hvor eiendommen ligger er sola vekke ca. 4 måneder i vinterhalvåret.
På høysommeren er det sol på tunet til ca. kl.20.00.

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1980

Bygninger og byggemåte

Våningshuset ble oppført i 1980 med påbygg fra 1991.
Bygningen er jevnlig vedlikeholdt og modernisert siden byggeår / tilbyggingsår, og har gjennomgående god standard.

Kårbolig ble oppført i 1960 og har i hovedsak standard fra byggeår på innredninger og overflater.
Noe modernisering og jevnlig vedlikehold.

Driftsbygning oppført i 1986 med påbygg/ombygg i 2004, -07 og 2010.
Bygningen er innreda med tradisjonell båsfjøs med tilhørende låvebygning og silo. Fjøsrommet er senere blitt ombygget til lausdriftfjøs med melkestall og til ammekuproduksjon. Fjøsen har i dag et areal beregnet for ca. 50 storfe.

Gamlestova bygget ca. 1870 med påbygg fra 1950-tallet.
Bygningen har gjennomgående eldre standard og er lite brukt de senere årene. Bygningen er oppført i SEFRAK-registeret pga. alderen.

Stabbur fra 1796.
Enkel eldre lafta tømmerkonstruksjon. Bygningen er oppført i SEFRAK-registeret pga. alderen.

Redskapshus på tunet.
Oppført i 1980 med gjennomgående standard fra byggeår.

Redskapshus oppført i 2010.
Oppført ca. 100meter øst for tunet på gården. Gjennomgående god standard fra byggeår.

Dieselhus oppført i 1985.
Standard fra byggeår. Ligger i tilknytning til nedgravd dieseltank.

Stølssel oppført i 2010.
Lafta tømmerkasse med utvendig kledning av trepanel, og torvtak. Gjennomgående god standard fra byggeår.

Stølssel.
Ukjent byggeår. Eldre standard. Ble skadet i forbindelse med snøskred for noen år tilbake.

Eldre stølsfjøs
Ukjent byggeår. Eldre grindebygg med torvtekke. Ikke vært i bruk på mange år.

Naust ved Grønengstølsvatnet
Ukjent byggeår. Eldre grindebygg med torvtekke. Eldre standard.


For utfyllende informasjon om byggemåte og teknisk beskrivelse, vises det til utført takstrapport av Robert L. Frøysland.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 5, Bad: 3

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 221 kvm, Bruksareal: 330 kvm, Bruttoareal: 410 kvm

Våningshus:

Kjeller: P-rom 50m2 / BRA 105m2.
Innhold: Gang m/trapp, stue, bad, vaskerom, boder, teknisk rom og garasje.

1.Etasje: P-rom 118m2 / BRA 122m2.
Innhold: Entre m/vaskerom, hall m/trapp, stue, kjøkken, gang, bad, kontor og 2 soverom.

2.Etasje: P-rom 53m2 / BRA 53m2.
Innhold: Gang m/trapp, 3 soverom og bad.

Kårbolig:

Kjeller: BRA 70m2.
Innhold: Grovkjeller innredet med 3 rom.

1.Etasje: P-rom 80m2 / BRA 80m2.
Innhold: Entre, gang m/trapp, stue, kjøkken, soverom og bad.

2.Etasje: Gang m/trapp, loftstue, 3 soverom.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Hvitevarer på kjøkken begge boligene følger med handelen.
Fibertilkobling. Dekoder følger ikke med.
Brannvarslingsanlegg i alle bygg. Kjøper må selv tegne eget abonnement ved overtagelse.

Det er utarbeidet en liste over driftsløsøre som kan kjøpes med eiendommen etter nærmere avtale.
Kontakt megler for oversendelse av denne.

Standard

Våningshus
Våningshuset har gjennomgående god standard fra byggeår/tilbyggingsår, men er jevnlig og godt vedlikeholdt siden.

Innvendig ble bla. kjøkkenet skiftet i 1991. Bad i underetasjen ble bygget nytt i 2019. Bad på hovedplan har flislagte overflater med standard fra byggeår. Bad på loft har standard fra tilbyggingsår i 1991.

Øvrige innvendige overflater og innredninger har varierende standard.

Det elektriske anlegget er modernisert med EL-tavle med automatsikringer.
Deler av sanitæranlegget er skiftet ut og har rør i rør system.

Kårbolig
Kårboligen har noe enklere eldre standard, men er delvis moderniset og vedlikeholdt over tid av nåværende eier.
Badet ble modernisert i 2016. Sanitæranlegget er delvis fornyet med vannrør i plast, og noe eldre kobber-rør. Avløp går til separat septikkumme.
Det elektriske anlegget er delvis fornya og har EL-tavle med automatsikringer.
Øvrige overflater og innredninger har eldre enkel standard med behov for utskiftning og modernisering.

Gamlestova
Bygningen består av en eldre tømmerkasse (originaldelen) og påbygg fra 1950 i tradisjonelt bindingsverk.
Bygningen har i hovedsak standard fra bygge/tilbyggingsår hvor det er lagt inn vann/avløp i tilbygg hvor det er bygget et enkelt bad og kjøkken. Det er lagt EL-anlegg i hele bygget og EL-tavla er skiftet og har automatsikringer.

Oppvarming

Oppvarming i våningshuset ved:
- Vedovn
- Luft til luft varmepumpe
- Varmekabler i gulv på bad
- Ellers elektrisk med panelovner

Oppvarming kårbolig:
- Vedovn
- Luft til luft varmepumpe
- Stråleovn på bad

Parkering

Parkering i garasje i tilknytning til våningshuset, låvebygning og uthus/lagerbygg for flere biler og andre kjøretøy.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 797 700 kvm, Eierform: Eiet tomt

Fordeling av eiendommens arealer:

Fulldyrka jord: 161,3 daa.
Overflatedyrka jord: 18,9daa.
Innmarksbeite: 50,6 daa.
Skog av særs høg bonitet: 100,8 daa.
Skog av høg bonitet: 378,6 daa.
Skog av middels bonitet: 270,8 daa.
Skog av lav bonitet: 6 daa.
Uproduktiv skog: 451,9daa.
Myr: 48,5daa.
Åpen jorddekt fastmark: 63,5daa.
Åpen grunnlendt fastmark: 197,2daa.
Bebygd, vann, bre: 16,2daa.
Ikke klassifisert: 33,4daa.

Totalt: 1 797,7 daa.

Eiendommen har også del av felles utmarksteig med Gnr: 3 Bnr: 1. Teigen ligger på sørsida av Grønengstølsvatnet og har et areal på ca. 1299,1daa.
Teigen består i hovedsak av uproduktiv skog, myr og fjell.

Tomt og hage

Tomta rundt tunet er pent opparbeidet med en romslig asfaltert / gruslagt gårdsplass mellom bygningene. Ved våningshuset er det opparbeidet hage med plen, bærbusker, trær og div. annen beplantning.

Tilliggende fasiliteter

Jakt:
Eiendommen er del av felles jaktvald med rett til å drive hjortejakt. Jaktvaldet består av i alt 2 grunneiere med totalt 8 løyve i 2021. Antall løyve vil kunne variere fra år til år. Eiendommens del av valdet er 4 dyr pr. 2021.

Fiske:
Eiendommen har fiskerett i Grønengstølsvatnet og i elva Gaula som renner langs sørgrensa av eiendommen.
Eiendommen har i tillegg fiskerett i Mevatnet som ligger lenger opp i dalføret for stølen.

Fallrettsleie:
Det er utbygd to minikraftverk som berører eiendommen
Dette gjelder:
- Kvernhusfoss Kraftverk AS
- Grøneng Kraftverk AS

Grunneier får utbetalt fallrettsleie basert på den årlige brutto inntekta til kraftverka.
I perioden 2015-2019 har dette utgjort ca. kr 160 000,- pr. år for eiendommen.

Melkekvote:
Det følger med melkekvote tilhørende bruket i forbindelse med salget.
Melkekvota er pdd. utleid til nabobruk med avtale som strekker seg til 31/12-2022.
Grunnkvota består av 103.465 liter pr. år.

Mikrokraftverk:
Eier har selv bygget et mikrokraftverk på egen grunn ved driftsbygningen.
Selger opplyser selv at dette er koblet mot strømforsyningen på gården, og har historisk sett produsert nok strøm for å dekke ca. halvparten av strømforbruket på gården.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei til tomtegrensen.

Privat vanntilførsel fra egen brønn.
Avløp til egen septik med kommunal tømming.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF-område.

Konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Selger kan også i slikt tilfelle kreve å få heve salget uten videre begrunnelse uten at kjøper kan kreve erstatning.

Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2-5 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Odel

Det hviler odel på eiendommen.
Alle kjente odelsberettiga har fraskrevet seg denne i forbindelse med salget.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser (servitutter) på eiendommen:

1904/900073-1/55 Bestemmelse om veg
22.02.1904

1917/900207-1/55 Bestemmelse om veg
15.01.1917

1917/900208-1/55 Utskifting
15.01.1917

1917/900209-1/55 Bestemmelse om veg
12.03.1917

1917/900210-1/55 Utskifting
20.08.1917

1917/900211-1/55 Bestemmelse om veg
22.10.1917

1921/900132-1/55 Bestemmelse om veg
28.02.1921

1923/900167-1/55 Føderåd
17.12.1923
RETTIGHETSHAVER: GRØNENG LUDVIG O
Gjelder denne registerenheten med flere

1926/900117-1/55 Bestemmelse om veg
08.11.1926

1939/1103-1/55 Bestemmelse om veg
14.08.1939
sæterveg
Gjelder denne registerenheten med flere

1945/954-1/55 Bestemmelse om veg
29.09.1945
Gjelder denne registerenheten med flere

1962/552-1/55 Jordskifte
27.03.1962
Gjelder denne registerenheten med flere

1962/2747-1/55 Jordskifte
31.12.1962
Gjelder denne registerenheten med flere

1976/4544-1/55 Erklæring/avtale
19.08.1976
Vegvesenets betingelser vedtatt
Gjelder denne registerenheten med flere

1976/6638-1/55 Erklæring/avtale
23.11.1976
vilkår for tilskudd vedk. senking/lukking av grøft
Gjelder denne registerenheten med flere

1986/4590-2/55 Jordskifte
07.08.1986
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1987/1594-1/55 Jordskifte
19.03.1987
Gjelder denne registerenheten med flere

1989/1133-1/55 Bestemmelse om jaktrett
03.03.1989
Gjelder denne registerenheten med flere

1990/6431-3/55 Bestemmelse om veg
06.11.1990
rettighetshaver:Knr:4647 Gnr:3 Bnr:8

1991/6178-6/55 Fredningsvedtak
06.11.1991
GJELDER JOSTEDALSBREEN NASJONALPARK
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/2906-1/55 ** Diverse påtegning
07.07.1998
Utviding av Jostedalsbreen Nasjonalpark

1994/1152-1/55 Jordskifte
03.03.1994
Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere
1997/1187-1/55 Rettighet
07.03.1997
Rettighetshaver:KVERNHUSFOSS KRAFTVERK AS
Org.nr: 976627172
LEIEAVTALE
Leietid 20 år
Fra dato 02/08/1996
Avtale om leige
Kan overdragast og pantsettast
Med fleire føresegner
Leigeavtalen kan ikkje seiast opp så lenge han er pantsett
til Sparebanken Sogn og Fjordane
Gjelder denne registerenheten med flere
1997/1188-1/55 ** Obligasjon i leierett
07.03.1997
BELØP: NOK 1.850.000
gjelder: RETTIGHET 1997/1187-1/55
Panthaver:Sparebanken Sogn Og Fjordane
Lnr: 1947020

2004/5866-1/55 Rettighet
10.12.2004
Rettighetshaver:GRØNENG KRAFTVERK AS
Org.nr: 987281995
LEIEAVTALE
Leietid 99 år
Fra dato 06/09/2004
Leigeavtalen omfattar leige av vassrettar/fallrettar m.v.
vedk. minikraftverk i elva Gaula
Fallrettane omfattar elva Gaula mellom vassinntak ved
Båtekleiva på ca. kote 515 og kraftstasjon vest for
Fossøyrane på ca kote 380
Rett til legging av røyrgate, inntakskum m.v.
Vilkår om vederlag
Rett til pantsetjing av leigeretten
Rett til overdraging
Så lenge leigeretten er pantsett til fordel for Sparebanken
Sogn og Fjordane kan avtalen ikkje opphøyre utan samtykke
Med fleire føresegner
Gjelder denne registerenheten med flere
2004/5874-1/55 ** Pantedokument i leieavtale
10.12.2004
BELØP: NOK 8.000.000
gjelder: RETTIGHET 2004/5866-1/55
Panthaver:Sparebanken Sogn Og Fjordane
Lnr: 1947020

2015/388759-2/200 Bestemmelse om veg
05.05.2015
rettighetshaver:Knr:4647 Gnr:3 Bnr:12

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på noen av bygningene på eiendommen pga. alder.

Prisantydning

10 500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Robert Ludvig Frøysland
Takstdato : 19.04.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 14 029 550,-
Markedsverdi : 10 500 000,-
Teknisk verdi : 14 029 550,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 5 332 pr. år
Inkl. branntilsyn og feiing, slamtømming, eiendomsskatt. Renovasjonsavgift til SUM kommer i tillegg.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

SEFRAK:
Følgende bygninger er registrert i SEFRAK-registeret:
- "Gamlestova" er oppført ca. 1870 og har ID-nummer: 1432 1 17
- Naust anslått byggeår 1800-1899 og har ID-nummer: 1432 1 106
- Stølsfjøs antatt byggeår 1775-1799 med ID-nummer: 1432 1 18

Bygninger som er registrert i registeret har i utgangspunktet ikke tillagte spesielle restriksjoner.
Bygninger bygd før 1850 har lovfesta meldeplikt før endring/riving hvor dette må søkes om.
Kontakt megler eller se riksantikvaren sine hjemmesider for mer info.

Kulturminne:
Det er registrert et fredet kulturminne på eiendommen.
Dette har kulturminne-ID: 134206-1, se www.kulturminnesok.no for mer info.
Dette er et arkeologisk minne fra etterreformatorisk tid og har lokasjon ved stølen til eiendommen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 3
 • Bruksnr: 4
 • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 10 500 000,-
 • Kommunale avgifter: 5 332,-
 • Primærrom: 221 m2
 • Bruksareal: 330 m2
 • Bruttoareal: 410 m2
 • Tomteareal: 1797700 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk
 • Soverom: 5

Haukedalsvegen 1263 6818 Haukedalen Norge

Visning

29.09.2021, 1600 - 1800.

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 231366937