Dalsfjordvegen 1164 6963 Dale i Sunnfjord Norge

Adresse

Dalsfjordvegen 1164
6963 Dale i Sunnfjord

Matrikkel

Gnr. 56 bnr. 1 i Fjaler kommune

Beliggenhet, adkomst

Landbrukseiendom på Kviene i Fjaler kommune, på sørsiden av Dalsfjorden. Eiendommen ligger ca 7 km øst for Dale, som er kommunesenteret i Fjaler. Tilkomst ved fylkesvei som krysser eiendommen langs fjordem. Det er ikke kjørbar vei opp til tunet.

Nærområdet

I området er det andre landbrukseiendommer med spredd bosetting av bolighus, og enkelte fritidshus.

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1800

Bygninger og byggemåte

Det er ikke utført grunnundersøkelser på eller rundt eiendommen. Bygningene er inspisert utvendig med hensyn til trygghet, da flere konstruksjoner har kollapset. Tak og bygningskonstruksjon er inspisert fra bakkenivå.
Eiendommen er ikke i drift. Bygningsmassen er av eldre dato, med fravær av vedlikehold/fornying over år.
Våningshus:

Trolig fundamentert på planerte eksisterende masser og/eller fjell. Grunnmur av stein og mørtelmasser. Etasjeskille av bjelkelag i trevirke. Yttervegger av liggende tømmer i trevirke. Utvendig liggende kledningsbord i trevirke.
Det er registrert retningsavvik ved gulv, og vanninntrenging ved tak/yttervegg med råteskade. Det nødvendig med omfattende tiltak ved konstruksjonen for å reparere og hindre ytterlige skade og kollaps.
Vindu med karm i trevirke og enkle glass. Ytterdør i trevirke. Vindu og dører har høy alder og større skader, så utskiftning er nødvendig.
Saltak av sperr i trevirke med taktekking av firekantskifer. Flere skiferheller mangler på tak, og det er registrert taklekkasje med følgeskader.
Ett pipeløp av teglstein.
Innvendige overflater med belegg på gulv, og heltre gulvbord. Vegger av tømmer og panel. Himlinger med synlige gulvåser og panel. Innvendige overflater bærer sterkt preg av elde og slitasje. Totalrenovering er å forvente.
Kjøkken med eldre enklere innredning. Vask nedfelt i mindre benkeplate. Frittstående komfyr og vaskemaskin. Konstruksjon og innredning har passert forventa levetid, og må skiftast ut.
Eldre synlig el-anlegg. Anlegget er ikke funksjonsprøvd. Det er ikke stadfestet om bygningen fortsatt er tilkoblet strømnettet.

Driftsbygning:

Eldre driftsbygning med oppstallingsareal for ett mindre tall dyr, høystål og enkle lagerareal. Grunnmur og enkelte yttervegger av steinmur og betong. Yttervegger av grindekonstruksjon i trevirke, med utvendig kledning av bord i trevirke og enkelte profilerte metallplater. Enkelte vindu med karm i trevirke og enkle glass. Plassbygde dører og porter i trevirke. Saltak av sperr i trevirke. Taktekking av dråpeskifer. Bygningen har tydlig preg av elde og slitasje, med manglende vedlikehold over år. Deler av konstruksjoner har kollapset. Alle konstruksjoner og overflater har av generell alder og tilstand passert forventet brukstid.

Uthus:

Eldre uthus med grunnmur av stein. Yttervegger av trevirke i ukjent utførelse, med utvendig kledning av bord i trevirke. Enkelte vidu med karm i trevirke og enkle glass. Plassbygget dører i trevirke. Saltak av sperr i trevirke. Taktekking av firekantskifer.Bygningen har større konstruksjonssvikt, der større deler er kollapset.

Vårfjøs:

Eldre vårfjøs med grunnmur av stein. Yttervegger av grindekonstruksjon i trevirke, med utvendig kledning av bord i trevirke. Plassbygget dør i trevirke. Saltak av sperr i trevirke. Taktekking av dråpeskifer. Bygningen bærer generelt sterkt preg av eldre og slitasje, og manglende vedlikehold over år.

Sjøbu:

Eldre sjøbu med grunnmur av stein. Yttervegger og utvendig kledning i trevirke. Plassbygget dør i trevirke. Saltak av sperr i trevirke. Taktekking av metallplater. Bygningen bærer generelt sterkt preg av elde og slitasje, og manglende vedlikehold over år.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 95 kvm

Våningshus:
1.Etasje:
2.Etasje:
3.Etasje:

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Oppvarming

Det er vedovn i stue og kjøkken.
Elektriske ovner.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 646 200 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen har noe dyrket mark, skog og bebygget areal på tre teiger. Store deler av dyrket jord og innmarksbeite har ett brattere areal, med helling på større enn 1:3, og helling mellom 1:5 og 1:3. Det er ikke opplyst om del i felles utmark/fjellområde.

Fulldyrket jord 28,9 daa
Overflatedyrket jord 5,1 daa
Innmarksbeite 56,4 daa
Skog av særs høg bonitet 188,9 daa
Skog av høg bonitet 53,7 daa
Skog av middel bonitet 39,0 daa
Skog av lav bonitet 0,0 daa
Uproduktiv skog 93,4 daa
Myr 17,1 daa
Åpen jorddekt fastmark 0,5 daa
Åpen grunnlendt fastmark 150,7 daa
Bebygd, samf, vann, bre 2,1 daa
Ikke klassifisert 10,4 daa
Sum 646,2 daa

Tilliggende fasiliteter

Ved taksering i 2022 ble det opplyst at det de siste årene har vert ca 0,5 hjorteløyver tilhørende eiendommen.
Taktingeniør har ikke kontrollert løyvetildelinga ytterligere.
Bestandsutviklingen på hjort er avgjørende for den kommunale løyvetildelingen. Talet på tildelte dyr vil over tid derfor
kunne variere noe. Den senere tid har derimot hjortebestanden vert nokså stabil og det er derfor rimelig å legge
til grunn at løyvetildelingen vil holde deg på dagens nivå i årene fremover. Det blir ellers opplyst at eiendommen har rett
til småviltjakt og fiske i utmarken, men at det ikke har vert aktiv småviltjakt på lang tid.
Ved fastsetting av verdi på hjorteløyve, er det tatt utgangspunkt i Statskog sine satser, samt erfaringspriser ved
utleige av løyver i distriktet.
Samla verdi av eiendommen sine jaktressurser blir skjønnsmessig satt til kr. 2 000,- per år.

Vei, vann og avløp

Eldre vannrør, tolig av stål. Avløp er ikke stadfestet. Installasjoner har passert forventa levetid, og utskiftning er forventa.

Reguleringsplan

Eiendomsopplysinger i forhold til arealplan/reguleringsplan:
Eiendommen er i Kommuneplanens arealdel 2022-2034 3. gangs høring for Fjaler kommune, avsett til LNFR areal
for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens
ressursgrunnlag. Langs fylkesveg er det eit regulert område med plannamn Fylkesveg 57 Strandanes - Nistadlia.
Denne planen gjeld for større deler av eigedommen, både nord og spesielt sør for eksisterande fylkesveg.
Kontakt Fjaler kommune for ytterlegare og detaljert informasjon i høve reguleringsplan og arealplanstatus.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Prisantydning

400 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Tveit Takst
Takstdato : 04.10.2023
Markedsverdi : 400 000,-
Formuesverdi : 78 462,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Kommunale avgifter

Kr. 361 pr. år
Kommunale avgifter består av feiegebyr og tilsyn brann. kr. 361,- inkl. mva.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Dersom De etter besiktigelsen ønsker å kjøpe eiendommen, bør du så snart som mulig inngi skriftlig kjøpetilbud til megler. Budet må være uten forbehold om finansiering. Dokumentasjon på finansiering vedlegges budet. Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for budgiver i minst seks uker. Med partenes og rettighetshavernes samtykke, kan det likevel tas hensyn til bud med bindingstid ned til to uker. Megler oversender det høyeste/beste budet til Tingretten for stadfestelse.

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 56
  • Bruksnr: 1
  • Kommunenr: 4646
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

  • Verditakst: 400 000,-
  • Kommunale avgifter: 361,-
  • Ligningsverdi: 78 462,-
  • Bruttoareal: 95 m2
  • Tomteareal: 646200 m2
  • Eierform: Eier (Selveier)
  • Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk

Dalsfjordvegen 1164 6963 Dale i Sunnfjord Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Advokat MNA

Ole Rune Døskeland
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 95203949

Annen info

Finnkode: 325753750