Hålandsvegen 17 6993 Høyanger Norge

Adresse

Hålandsvegen 17
6993 Høyanger

Matrikkel

Gnr. 61 bnr. 12 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til på kanten av Håland i Høyanger. Fra boligen er det panorama utsikt over fjord, fjell og Høyanger tettsted. Gode solforhold med sol hele året, og til ca. kl.21.00 sommerstid. Fra boligen er det kort vei til turområde i fjellet og til Siplo skisenter er det ca. 2km. Til butikker, skole, barnehage, idrettsanlegg og andre servicetilbud i Høyanger sentrum er det ca. 2,5km.

Adkomst til eiendommen via betongtrapp og sti opp til boligen fra kommunal vei.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1939

Bygninger og byggemåte

Bygningen anses som et rivningsobjekt / totalrenoveringsobjekt og er av takstmann satt til en tekniske verdi på kr. 500 000,- Tomteverdien er satt til kr. 100 000,-. Markedsverdi for hele eiendommen er satt til kr. 100 000,-, så bygningen er således ikke tillagt noen verdi ut over tomta.

Eiendommen selges for Vest Politidistrikt som del av et beslag. Selger har derfor ikke kjennskap til eiendommen. Info om eiendommen finner man i taksten. Ut over dette må kjøper selv gjøre undersøkelser av eiendommen på visning.

Teknisk om bygningen:

Bygningen er oppført på grunnmur av sparesteinsbetong. Gulv i underetasjen er delvis av betongplate på mark og trekonstruksjon. Etasjeskille mellom planene er av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av lafta tømmerplank med utvendig kledning av malt trepanel.
Taket har valma tak med plassbygd konstruksjon. Utvendig tekke av Decra stålpanner med undertak av sutaksbord. Ved inngangsparti er det enkelt takovernygg inntil bakenforliggende støttemur i naturstein.
Vinduene har delvis 2 -lags glass og delvis enkle glass i trekarmer. Ytterdør og kjellerdør i trevirke med malte overflater.
Pipa er bygget opp av teglstein med innvendig pussa og malte overflater. Etter branntilsyn i 2012 ble det påpekt at pipa har for lite avstand til brennbart materiale.
Sanitæranlegget har vannrør av kobber og noe plastrør. Avløpsrør i plast og delvis støpejern. Varmtvannsbeholder er plassert i underetasjen.
Det elektriske anlegget har delvis åpent/skjult ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 161 kvm, BRA-i:161 kvm

1.Etasje: P-rom 85m2 / BRA 85m2.
Innhold: Gang, kjøkken, stue, bad og 2 soverom.

Underetasje: S-rom 76m2 / BRA 76m2.
Innhold: Gang m/trapp, hobbyrom, vaskerom, WC, gang.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Eiendommen vil ikke bli ryddet eller rengjort før overtakelse. Løsøre som befinner seg på eiendommen ved overtakelse overtas av kjøper.

Standard

Boligen har gjennomgående enkel eldre standard.

Innvendige vegger med overflater av malte slette strier, interiørpanel, malt panel og tapeteserte overflater. Gulv med tregulv, laminat, teppe og belegg/fliser av linoleum. Himlinger med malte slette strier, malter plater og malt og trehvit panel.
Innvendige dører med malte slette overflater og malte trefyllingsdører.
Innvendig trapp i malt treverk med belegg i trinnene.

Kjøkkeninnredning med slette fronter, laminat benkeplate og frittstående hvitevarer. Ventilator på kjøkkenet.

Bad med belegg på gulvet, tapeteserte vegger, klosett, innredning med servant og dusjkabinett.

Vaskerom med opphøgget betonggulv, vegger med malte plater og malt panel, skyllekar og opplegg for vaskemaskin.

Flekkvis råteskade i utvendig kledning og vannbrett. Råteskade i undertaket. Deler av gulvene i underetasjen er opphugget.
Toalettrommet i underetasjen er utfaset og bad i 1.etasje er slitt. Vinduene er generelt slitt. Merkbare retningsavvik i gulvene
Mott i del av konstruksjonen.
Støttemuren på baksiden av boligen har setningsskader.

Linoleumsflisene kan inneholde asbest og må behandlest som spesialavfall ved utskiftning. Vindu med 2-lags glass produsert før 1985 kan inneholde ulike miljøgifter og må behandlest som spesialavfall ved utskiftning. Konstruksjonen, inn- og utvendige overflater, innredninger og installasjoner er preget av elde, slitasje, og manglende vedlikehold over tid. Om bygningen skal kunne nyttest til boligforemål eller andre bruksområde må totalrehabilitering utføres. Bygningen har i senere tid blitt nyttet til dyrking av planter, og store deler av bygningen er i forbindelse med plantedyrkingen kledd med plast innvendig. Grunnet mye som er lagret i boligen under synfaringen, og at store deler av boligen er kledd med plast innvendig er det ikke mulig å utføre
tilstandsrapport av bygningen.

Parkering

Parkering langs kommunal vei nedenfor boligen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta ligger i skrått terreng som heller mot sør. Fra tomta er det flott utsikt over dalføret, Høyanger sentrum og ut Høyangsfjorden.

Tomta er opparbeidet med trapper i betong, gangsti og platninger med skiferheller, støttemurer i naturstein og hage med grøntarealer og div. beplantning. Deler av tomta er dels gjengrodd og har naturlig vegetasjon.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.

Boligen har vanntilførsel fra privat brønn. Vannkvaliteten er ikke testet.
Avløp går til privat septiktank.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF-område.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på boligen i kommunens arkiv.

Prisantydning

100 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Ole Andre Roska
Takstdato : 21.10.2023
Teknisk (byggmassens) verdi : 500 000,-
Markedsverdi : 100 000,-
Teknisk verdi : 500 000,-
Formuesverdi : 343 191,-
Sekundær formuesverdi : 1 304 127,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2022

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper IKKE anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 5 620 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, feiing og branntilsyn, renovasjonsavgift til Simas. - Det må påregnes at denne avgiften øker ved bruk av boligen til boligformål.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk.

Kommunen opplyser følgende avvik fra forrige branntilsyn i 2012:
- Røykvarsler mangler.
- Slukkeutstyr mangler.
- Manglende avstand til brennbart materiale fra pipe.

Følgende servitutterer tinglyst i grunnboken og vil ikke bli slettet ved salg:

1939/142-1/54 Bestemmelse om veg
20.02.1939 Bestemmelse om vann/kloakkledning Gjelder denne registerenheten med flere
1939/143-1/54 Bestemmelse om veg
20.02.1939 Vegvesenets betingelser vedtatt
1939/144-1/54 Best. om vann/kloakkledn.
20.02.1939 Vegvesenets betingelser vedtatt

Eiendommen vil ikke bli ryddet eller rengjort før overtakelse. Eier kan ta ut alt løsøre og hvitevarer. Løsøre som befinner seg på eiendommen ved overtakelse overtas av kjøper.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Boligen er klar for snarlig overtagelse.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 61
  • Bruksnr: 12
  • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

  • Verditakst: 100 000,-
  • Kommunale avgifter: 5 620,-
  • Ligningsverdi: 343 191,-
  • Bruksareal: 161 m2
  • Tomteareal: 1 m2
  • Eierform: Eier (Selveier)
  • Boligtype: Enebolig

Hålandsvegen 17 6993 Høyanger Norge

Visning

28.02.2024, 13:00 - 14:00. OBS! Visningspåmelding - visning blir bare gjennomført med de som melder seg på. Melder ingen seg bl

Advokat MNA

Ole Rune Døskeland
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 95203949

Annen info

Finnkode: 336651521